Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Darželio-mokyklos nuostatai 2021-08-03 16:07:48 254.31 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2019-2020 m.m. ir 2020-2021 m.m. 2021-08-03 00:00:17 151.5 KB
Strateginis planas 2021-2025 metų 2021-08-01 18:56:22 508.65 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-08-02 19:06:55 214.33 KB
2021 metų veiklos planas 2021-08-03 11:37:22 50.77 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2021-08-03 07:39:39 16.78 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2021-08-03 16:17:32 21.31 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2021-08-03 18:58:25 20.32 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2021-08-02 22:05:43 24.26 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2021-08-01 15:12:08 17.95 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2021-08-03 17:14:27 20.09 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2021-08-03 08:41:25 29.85 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2021-08-02 04:22:11 27.48 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaita 2017 m. 2021-08-01 13:26:22 393.93 KB
Finansinė ataskaita 2018 m. 2021-08-01 13:26:25 381.28 KB
Finansinė ataskaita 2019 m. 2021-08-01 13:26:28 406.4 KB
Finansinė ataskaita 2020 m. 2021-08-01 13:26:32 969.78 KB
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2020 m. II ketv. 2021-08-03 10:22:22 371.75 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 2021-08-03 09:13:45 19.77 KB
Tvarka
Maitinimo organizavimo ugdymo įstaigoje tvarkos aprašas 2021-08-02 15:51:13 1.45 MB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl ligos (mokykla ir darželis) 2021-08-02 05:04:15 408.43 KB
Prašymas dėl nedalyvavimo pamokose (mokykla) 2021-08-01 13:17:20 239.56 KB
Prašymas dėl neatvykimo ir ugdymo dienų pateisinimas (darželis) 2021-08-02 21:38:23 239.85 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Veiklos ataskaita 2017 m. 2021-08-01 13:26:45 232.95 KB
Veiklos ataskaita 2018 m. 2021-08-01 13:26:59 231.57 KB
Veiklos ataskaita 2019 m. 2021-08-01 13:27:03 233.78 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2019 m. viešųjų pirkimų planas 2021-08-01 13:27:07 1.86 MB
2020 m. viešųjų pirkimų planas 2021-08-02 16:48:48 1.69 MB
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2021-08-01 13:27:54 6.86 MB
2021 m. viešųjų pirkimų planas 2021-08-01 13:27:58 1.52 MB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2021-08-01 13:28:02 129.32 KB
Mokinių elgesio taisyklės mokykloje, klasėje 2021-08-01 13:28:14 223.09 KB
Mokinių elgesio taisyklės darželio-mokyklos valgykloje ir sporto salėje 2021-08-01 13:28:17 129.13 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2021-08-01 13:28:19 634.52 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2021-08-01 13:28:26 520.73 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo tvarkos aprašas 2021-08-01 13:28:29 155.27 KB
Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema 2021-08-01 13:28:32 493.63 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos aprašas 2021-08-01 13:28:35 269.05 KB
Mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų ir atsiskaitymo už nelankytas pamokas tvarka 2021-08-01 13:28:39 136.12 KB
Netinkamo elgesio su vaiku atpažinimo, prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021-08-01 13:28:49 154.97 KB
Mokinio pasiekimų bei pažangos vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas 2021-08-01 13:28:52 183.11 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2021-08-02 17:21:24 150.94 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2021-08-01 13:28:59 382.63 KB
Lėšų gaunamų už ugdymo paslaugas apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2021-08-01 13:29:04 131.08 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2021-08-01 13:29:07 181.28 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas 2021-08-01 13:29:16 207.62 KB
Vilniaus darželio-mokyklos "Lokiukas" lankomumo ir jo apskaitos tvarkos aprašas 2021-08-01 18:14:12 207.94 KB
Vilniaus darželio-mokyklos "Lokiukas" visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2021-08-03 04:10:48 204.83 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas. 2021-08-02 01:31:50 267.43 KB
Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašas 2021-08-01 20:45:47 63.26 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2021-08-01 13:29:47 356.63 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus darželyje-mokykloje "Lokiukas" tvarkos aprašas. 2021-08-01 13:29:49 497.53 KB
Vidaus kontrolės politika 2021-08-01 13:30:30 523.15 KB
Maitinimo organizavimo ugdymo įstaigoje tvarkos aprašas 2021-08-02 15:51:13 1.45 MB
Projektai Atnaujinta Dydis
Projektas "Gyvasis skaitymas" 2021-08-03 15:22:54 143.53 KB
Projektas „Jausk, atpažink, išreikšk“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų 2021-08-03 15:18:56 203.17 KB
Nuotolinio mokymo(si) dokumentai Atnaujinta Dydis
VILNIAUS DARŽELIO-MOKYKLOS „LOKIUKAS“ NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS IR TAISYKLĖS 2021-08-03 18:51:32 503.64 KB
NUOTOLINIO UGDYMO(SI) TAISYKLĖS 2021-08-03 15:15:21 215.14 KB
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO VILNIAUS DARŽELYJE-MOKYKLOJE „LOKIUKAS“ TVARKOS APRAŠAS 2021-08-03 18:29:14 504.07 KB
Darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2021-08-01 13:30:56 696.73 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2021-08-01 13:31:03 841.51 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2021-08-03 03:09:02 1.2 MB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2021-08-01 13:31:40 839.71 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-08-03 14:06:04 637.38 KB
Indų plovėjo pareigybės aprašymas 2021-08-03 11:18:16 655.62 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2021-08-01 13:31:49 717.18 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2021-08-02 04:46:51 1.14 MB
Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2021-08-01 13:31:58 867.5 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2021-08-01 13:32:15 848.92 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2021-08-01 13:32:17 599.74 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2021-08-01 13:32:21 620.43 KB
Sandėlininko pareigybės aprašymas 2021-08-01 13:32:24 868.79 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2021-08-01 13:32:27 613.77 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2021-08-01 13:32:30 840.76 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2021-08-01 13:32:33 561.12 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2021-08-01 13:32:37 640.57 KB
VSPS pareigybės aprašymas 2021-08-01 13:32:44 2.27 MB