Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“

Taisyklės

 Vaikų pareigos:      

 • Būti mandagiems, draugiškiems, laikytis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų.    
 •  Derinti savo veiksmus ir norus su kitais vaikais ir darželio-mokyklos bei visuomenės interesais.    
 •  Prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį.      
 • Gerbti savo tėvus, kitus šeimos narius, padėti ir globoti juos ligos ar kitos negalios atvejais, pagarbiai bendrauti su vaikais ir pedagogais, kitais suaugusiais, padėti silpnesniam ir artimui.      
 • Laikytis asmens higienos reikalavimų.    
 • Laikytis ugdymo(si) sutarties sąlygų, Vidaus darbo tvarkos, vaikų elgesio taisyklių grupėse.      
 • Tausoti ir saugoti darželio-mokyklos inventorių, žaislus ir kitą turtą.

 ​​​​​​​Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo: 

 • Atsiima vaikus iš darželio patys tėvai (nepilnamečiams ir kaimynams vaikai neatiduodami). Esant būtinumui tėvai pateikia prašymą, kuriame nurodo asmens vardą ir pavardę, patvirtintą abiejų tėvų parašais.
 • Vaikai atvedami į darželį ne vėliau 9.00 valandos.
 • Esant būtinam reikalui vaiką atvesti vėliau, būtina informuoti apie tai grupės auklėtoją.
 • Draudžiama vesti/priimti vaikus, turinčius ūmių užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosėja, yra pūlingų išskyrų iš nosies).​​​​​​​
 • Lankančių įstaigą ugdytinių tėvai vadovaujasi sutartyje numatytais šalių įsipareigojimais.
 • Vaikui nelankius  darželio be pateisinamos priežasties - mokestis bus skaičiuojamas. Vaikui nelankius darželio dėl ligos - būtina atnešti gydytojo pažymą forma 094/a apie vaiko sveikatą.
 • Darželyje draudžiama vaikams duoti medikamentus.
 • Į grupę vaikus leisti tvarkingais ir švariais drabužėliais. 
 • Rūpintis vaiko priežiūra, ugdymu, atstovauti jo teises ir teisėtus interesus.    
 • Sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas šeimoje, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą.      
 • Bendradarbiauti su darželio-mokyklos vadovu, auklėtoju ir kitais specialistais, sprendžiant vaiko ugdymo(si), sveikatos bei priežiūros klausimus.      
 • Nustatyta tvarka ir laiku atlyginti už vaiko maitinimą ir ugdymą darželyje-mokykloje.      
 • Laikytis darželio-mokyklos vidaus darbo tvarkos.      
 • Mokyti vaiką doros, mandagumo, atjautos, visuomenėje priimtų bendravimo normų, sveiko gyvenimo būdo, skatinti vaiko darbštumą, pasitikėjimą savimi, atvirumą, savarankiškumą, iniciatyvumą ir atsakomybę.      
 • Kontroliuoti ir, reikalui esant, koreguoti vaiko elgesį.    
 • Tėvai už vaiko sveikatą, saugumą ir ugdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.      
 • Atlyginti darželiui-mokyklai už vaiko tyčinį darželio-mokyklos inventoriaus ar priemonių sugadinimą.      
 • Atvykti į darželio-mokyklos klasės mokytojo ar grupės auklėtojo kviečiamus tėvų susirinkimus.
Atnaujinta: 2022-10-04
 • Elektroninis dienynas
 • Naujienos
 • Tėvams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 09.00 - 09.45
 • 2. 09.55 - 10.40
 • 3. 10.50 - 11.35
 • 4. 11.45 - 12.30
 • 5. 12.50 - 13.35
 • 6. 13.55 - 14.40