Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“
Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Darželio-mokyklos nuostatai 2023-01-28 08:18:14 5.69 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2021-2025 metų 2023-01-29 13:03:46 508.65 KB
Vilniaus darželio-mokyklos „Lokiukas“ 2022 metų veiklos planas 2023-01-22 17:31:39 58.43 KB
Vilniaus darželio-mokyklos „Lokiukas“ 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas. 2023-01-19 13:27:34 58.26 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-01-21 00:06:35 26.71 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2023-01-26 05:46:05 31.57 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-01-23 13:49:28 33.65 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2023-01-23 18:17:24 26.57 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-01-28 02:08:15 490.92 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaita 2019 m. 2023-01-28 08:14:46 406.4 KB
Finansinė ataskaita 2020 m. 2023-01-16 04:46:47 969.78 KB
Finansinė ataskaita 2021 m. 2023-01-27 14:39:39 358.15 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 01.23-01.27 2023-01-27 14:39:04 209.85 KB
Tvarka
Maitinimo organizavimo ugdymo įstaigoje tvarkos aprašas 2023-01-29 17:53:20 216.68 KB
Sprendimas dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-304 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo. 2023-01-27 17:20:21 193.09 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl ligos (mokykla ir darželis) 2023-01-26 21:01:03 408.43 KB
Prašymas dėl nedalyvavimo pamokose (mokykla) 2023-01-27 06:15:21 239.56 KB
Prašymas dėl neatvykimo ir ugdymo dienų pateisinimas (darželis) 2023-01-27 21:03:15 239.85 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Veiklos ataskaita 2017 m. 2023-01-29 12:51:29 232.95 KB
Veiklos ataskaita 2018 m. 2023-01-28 08:14:45 231.57 KB
Veiklos ataskaita 2019 m. 2023-01-17 16:08:29 233.78 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2019 m. viešųjų pirkimų planas 2023-01-17 10:55:10 1.86 MB
2020 m. viešųjų pirkimų planas 2023-01-28 08:16:12 1.69 MB
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2023-01-29 12:51:21 6.86 MB
2021 m. viešųjų pirkimų planas 2023-01-28 21:13:51 1.52 MB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-01-29 13:03:44 129.32 KB
Mokinių elgesio taisyklės mokykloje, klasėje 2023-01-22 06:17:32 223.09 KB
Mokinių elgesio taisyklės darželio-mokyklos valgykloje ir sporto salėje 2023-01-28 08:18:04 129.13 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-01-27 15:36:05 634.52 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2023-01-27 21:04:12 520.73 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo tvarkos aprašas 2023-01-16 04:41:42 155.27 KB
Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema 2023-01-28 13:17:46 493.63 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos aprašas 2023-01-19 14:22:43 269.05 KB
Mokinių atleidimo nuo dailės ir technologijų, muzikos, fizinio ugdymo dalykų pamokų ir atsiskaitymo už nelankytas pamokas tvarkos aprašas. 2023-01-16 04:42:11 208.12 KB
Netinkamo elgesio su vaiku atpažinimo, prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2023-01-16 21:23:17 154.97 KB
Mokinio pasiekimų bei pažangos vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas 2023-01-26 17:46:06 183.11 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-01-16 04:42:39 150.94 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2023-01-25 00:56:09 382.63 KB
Lėšų, gaunamų už ugdymo paslaugas apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2023-01-27 11:14:46 131.08 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2023-01-16 04:43:06 181.28 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas 2023-01-27 13:49:39 207.62 KB
Vilniaus darželio-mokyklos "Lokiukas" lankomumo ir jo apskaitos tvarkos aprašas 2023-01-24 10:36:35 207.94 KB
Vilniaus darželio-mokyklos "Lokiukas" visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2023-01-16 04:43:49 204.83 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas. 2023-01-25 23:01:52 267.43 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2023-01-21 06:45:41 356.63 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus darželyje-mokykloje "Lokiukas" tvarkos aprašas. 2023-01-16 04:46:05 497.53 KB
Vidaus kontrolės politika 2023-01-23 07:38:26 523.15 KB
Dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo. 2023-01-16 04:47:22 193.46 KB
Smurto ir priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Vilniaus darželyje-mokykloje "Lokiukas" prevencijos politika. 2023-01-06 18:33:47 421.09 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Projektas "Gyvasis skaitymas" 2023-01-22 04:20:03 143.53 KB
Projektas „Jausk, atpažink, išreikšk“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų 2023-01-26 18:45:06 203.17 KB
Darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-01-26 13:26:43 696.73 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2023-01-29 12:52:01 841.51 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-01-29 12:51:54 1.2 MB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-01-27 14:17:37 839.71 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-01-29 12:51:54 637.38 KB
Indų plovėjo pareigybės aprašymas 2023-01-29 07:14:08 655.62 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-01-27 06:16:28 717.18 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-01-24 17:50:53 1.14 MB
Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-01-25 04:20:30 867.5 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-01-28 10:59:48 848.92 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-01-29 03:40:33 599.74 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-01-27 13:36:59 620.43 KB
Sandėlininko pareigybės aprašymas 2023-01-25 23:58:22 868.79 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-01-25 23:56:28 613.77 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2023-01-29 13:27:15 840.76 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-01-16 04:45:15 561.12 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-01-29 00:50:04 640.57 KB
VSPS pareigybės aprašymas 2023-01-22 02:29:18 2.27 MB