Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“
Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Darželio-mokyklos nuostatai 2023-12-06 07:48:43 5.69 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2021-2025 metų 2023-12-06 07:50:27 508.65 KB
Vilniaus darželio-mokyklos „Lokiukas“ 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas. 2023-12-06 07:52:44 490.74 KB
Vilniaus darželio-mokyklos „Lokiukas“ 2023 metų veiklos planas 2023-12-06 10:04:42 80.12 KB
Strateginių tikslų pasiekimo analizė už 2022 m. 2023-12-06 07:53:30 225.32 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-12-06 07:53:38 28.32 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2023-12-06 07:48:19 33.84 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-12-06 07:48:38 35.76 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaita 2019 m. 2023-12-06 07:51:46 406.4 KB
Finansinė ataskaita 2020 m. 2023-12-06 07:52:19 969.78 KB
Finansinė ataskaita 2021 m. 2023-12-06 07:52:35 358.15 KB
Finansinė ataskaita 2022 m. 2023-12-06 07:53:34 357.26 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 11.27-12.01 2023-12-06 12:39:31 208.79 KB
Tvarka
Maitinimo organizavimo ugdymo įstaigoje tvarkos aprašas 2023-12-06 07:52:22 216.68 KB
Sprendimas dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-304 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo. 2023-12-06 19:49:10 193.09 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
PRAŠYMAS DĖL PRALEISTŲ PAMOKŲ/ UGDYMO DIENŲ PATEISINIMO 2023-12-06 07:48:06 46 KB
Pranešimai Atnaujinta Dydis
Pranešimas dėl Smurto ir (seksualinio) priekabiavimo, persekiojimo ir smurto 2023-12-06 07:53:21 12.46 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Veiklos ataskaita 2017 m. 2023-12-06 07:51:48 232.95 KB
Veiklos ataskaita 2018 m. 2023-12-06 07:51:52 231.57 KB
Veiklos ataskaita 2019 m. 2023-12-06 07:51:54 233.78 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2023 m. viešųjų pirkimų planas. 2023-12-06 07:53:16 425.79 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-12-06 07:49:28 129.32 KB
Mokinių elgesio taisyklės mokykloje, klasėje 2023-12-06 10:56:59 223.09 KB
Mokinių elgesio taisyklės darželio-mokyklos valgykloje ir sporto salėje 2023-12-06 07:50:13 129.13 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-12-06 07:52:05 634.52 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2023-12-06 07:52:15 520.73 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo tvarkos aprašas 2023-12-06 10:57:03 155.27 KB
Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema 2023-12-06 07:49:03 493.63 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos aprašas 2023-12-06 07:49:08 269.05 KB
Mokinių atleidimo nuo dailės ir technologijų, muzikos, fizinio ugdymo dalykų pamokų ir atsiskaitymo už nelankytas pamokas tvarkos aprašas. 2023-12-06 07:49:15 208.12 KB
Netinkamo elgesio su vaiku atpažinimo, prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2023-12-06 07:49:22 154.97 KB
Mokinio pasiekimų bei pažangos vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas 2023-12-06 07:49:34 183.11 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-12-06 07:49:41 150.94 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2023-12-06 07:49:47 382.63 KB
Lėšų, gaunamų už ugdymo paslaugas apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2023-12-06 07:49:52 131.08 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2023-12-06 07:49:58 181.28 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas 2023-12-06 07:50:04 207.62 KB
Vilniaus darželio-mokyklos "Lokiukas" visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2023-12-06 07:50:24 204.83 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas. 2023-12-06 07:50:36 267.43 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-06 07:50:39 356.63 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus darželyje-mokykloje "Lokiukas" tvarkos aprašas. 2023-12-06 07:51:58 497.53 KB
Vidaus kontrolės politika 2023-12-06 07:52:13 523.15 KB
Dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo. 2023-12-06 07:52:38 193.46 KB
Smurto ir priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Vilniaus darželyje-mokykloje "Lokiukas" prevencijos politika. 2023-12-06 07:52:56 421.09 KB
Mokinių skyrimo į klases ir klasių vadovų skyrimo klasėms tvarkos aprašas. 2023-12-06 07:53:25 188.4 KB
Vilniaus darželio-mokyklos „Lokiukas“ lankomumo užtikrinimo ir praleistų pamokų/ugdymo dienų pateisinimo tvarkos aprašas 2023-12-06 07:48:12 448.39 KB
Vilniaus darželio-mokyklos „Lokiukas“ vadovo krepšelio lėšų paskirstymo kriterijai. 2023-12-06 07:48:31 187.09 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Projektas "Gyvasis skaitymas" 2023-12-06 07:48:49 143.53 KB
Projektas „Jausk, atpažink, išreikšk“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų 2023-12-06 07:50:31 203.17 KB
Darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-12-06 07:50:46 696.73 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2023-12-06 20:23:00 841.51 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2023-12-06 07:50:52 1.2 MB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-12-06 07:50:55 839.71 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-06 07:51:00 637.38 KB
Indų plovėjo pareigybės aprašymas 2023-12-06 07:51:03 655.62 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-12-06 07:51:06 717.18 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-12-06 07:51:09 1.14 MB
Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2023-12-06 07:51:12 867.5 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2023-12-06 07:51:16 848.92 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-12-06 14:50:31 599.74 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-12-06 07:51:23 620.43 KB
Sandėlininko pareigybės aprašymas 2023-12-06 07:51:26 868.79 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-12-06 16:52:20 613.77 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2023-12-06 07:51:33 840.76 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-12-06 07:51:36 561.12 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2023-12-06 07:51:39 640.57 KB
VSPS pareigybės aprašymas 2023-12-06 07:51:43 2.27 MB