Vilniaus darželis-mokykla „Lokiukas“
Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Darželio-mokyklos nuostatai 2022-10-06 03:28:00 5.69 MB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2021-2025 metų 2022-10-05 16:32:37 508.65 KB
Vilniaus darželio-mokyklos „Lokiukas“ 2022 metų veiklos planas 2022-10-02 22:03:34 58.43 KB
Vilniaus darželio-mokyklos „Lokiukas“ 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas. 2022-10-03 05:40:33 58.26 KB
Mėnesio veiklos planai
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-10-03 05:26:51 26.71 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
Finansinė ataskaita 2019 m. 2022-10-02 22:39:24 406.4 KB
Finansinė ataskaita 2020 m. 2022-10-04 16:01:45 969.78 KB
Finansinė ataskaita 2021 m. 2022-09-29 10:17:34 358.15 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 10.03-10.07 2022-10-07 00:57:30 205.3 KB
Tvarka
Maitinimo organizavimo ugdymo įstaigoje tvarkos aprašas 2022-10-06 21:52:13 216.68 KB
Sprendimas dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-304 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose-mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo. 2022-10-02 19:46:42 193.09 KB
Prašymai Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl ligos (mokykla ir darželis) 2022-10-04 07:09:30 408.43 KB
Prašymas dėl nedalyvavimo pamokose (mokykla) 2022-10-05 00:12:56 239.56 KB
Prašymas dėl neatvykimo ir ugdymo dienų pateisinimas (darželis) 2022-10-06 19:58:36 239.85 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Veiklos ataskaita 2017 m. 2022-09-30 23:21:39 232.95 KB
Veiklos ataskaita 2018 m. 2022-09-28 21:45:30 231.57 KB
Veiklos ataskaita 2019 m. 2022-10-05 21:01:32 233.78 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2019 m. viešųjų pirkimų planas 2022-10-01 18:31:03 1.86 MB
2020 m. viešųjų pirkimų planas 2022-10-01 21:25:29 1.69 MB
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2022-10-06 13:29:04 6.86 MB
2021 m. viešųjų pirkimų planas 2022-10-04 16:52:57 1.52 MB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2022-10-06 08:15:45 129.32 KB
Mokinių elgesio taisyklės mokykloje, klasėje 2022-10-06 16:26:09 223.09 KB
Mokinių elgesio taisyklės darželio-mokyklos valgykloje ir sporto salėje 2022-10-03 23:41:06 129.13 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2022-10-06 10:03:04 634.52 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2022-10-04 23:04:15 520.73 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo tvarkos aprašas 2022-10-06 11:21:35 155.27 KB
Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema 2022-10-06 10:08:24 493.63 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos aprašas 2022-10-06 10:55:23 269.05 KB
Mokinių atleidimo nuo dailės ir technologijų, muzikos, fizinio ugdymo dalykų pamokų ir atsiskaitymo už nelankytas pamokas tvarkos aprašas. 2022-10-04 21:08:16 208.12 KB
Netinkamo elgesio su vaiku atpažinimo, prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2022-10-04 12:20:39 154.97 KB
Mokinio pasiekimų bei pažangos vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas 2022-10-01 11:41:55 183.11 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2022-10-05 00:25:33 150.94 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2022-09-30 09:26:40 382.63 KB
Lėšų, gaunamų už ugdymo paslaugas apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas 2022-10-01 18:31:28 131.08 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2022-10-06 16:22:00 181.28 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas 2022-10-05 06:35:35 207.62 KB
Vilniaus darželio-mokyklos "Lokiukas" lankomumo ir jo apskaitos tvarkos aprašas 2022-10-06 13:41:08 207.94 KB
Vilniaus darželio-mokyklos "Lokiukas" visos dienos mokyklos tvarkos aprašas 2022-10-06 18:19:32 204.83 KB
Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas. 2022-10-06 16:17:21 267.43 KB
Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas 2022-09-27 21:11:07 356.63 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus darželyje-mokykloje "Lokiukas" tvarkos aprašas. 2022-10-06 12:08:22 497.53 KB
Vidaus kontrolės politika 2022-10-02 18:21:11 523.15 KB
Dėl tarybos 2019-12-04 sprendimo nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo. 2022-10-05 11:28:35 193.46 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Projektas "Gyvasis skaitymas" 2022-10-06 09:14:52 143.53 KB
Projektas „Jausk, atpažink, išreikšk“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų 2022-10-04 16:10:09 203.17 KB
Darbuotojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-10-07 00:57:18 696.73 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2022-10-06 10:05:34 841.51 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas 2022-10-06 13:36:33 1.2 MB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2022-10-03 16:42:09 839.71 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2022-10-05 21:20:17 637.38 KB
Indų plovėjo pareigybės aprašymas 2022-10-06 01:11:01 655.62 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2022-10-06 21:11:04 717.18 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2022-10-06 18:04:32 1.14 MB
Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas 2022-10-04 15:14:53 867.5 KB
Mokytojo pareigybės aprašymas 2022-10-05 09:33:01 848.92 KB
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2022-10-06 15:49:25 599.74 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2022-10-04 06:06:21 620.43 KB
Sandėlininko pareigybės aprašymas 2022-10-06 22:14:00 868.79 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2022-10-04 18:04:10 613.77 KB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2022-10-06 01:47:31 840.76 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2022-10-06 08:07:59 561.12 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 2022-10-02 12:45:09 640.57 KB
VSPS pareigybės aprašymas 2022-10-06 14:25:21 2.27 MB